Algemene voorwaarden

Cor Merx Legal Services

Algemene voorwaarden

 1. Cor Merx Legal Services, hierna ook te noemen “CMLS”, is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Antilliaans recht.


 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van CMLS aan CMLS, aan de bestuurder(s) van CMLS of aan werknemers van CMLS verstrekken.


 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door CMLS. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen zijn de bestuurder(s) van CMLS, alsmede degenen die voor CMLS werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden c.q. aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.


 4. CMLS zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben betaald of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte daarvan is steeds weer afhankelijk van het belang (Court Fees) en de zwaarte van de zaak (honorarium advocaat). Het bedrag zal in redelijkheid door CMLS worden vastgesteld.


 5. Het door de cliënt te betalen honorarium van de betreffende advocaat is gebaseerd op het aantal uren -dan wel delen van een uur- dat aan een zaak besteed wordt.Cor Merx Legal Services behouden zich het recht voor om het uurtarief aan te passen danwel te wijzigen. Dat geldt ook voor het opslagpercentage voor administratiekosten en -indien nodig- voor de te heffen omzetbelasting.


 6. Betalingen dienen te geschieden –zonder enig voorbehoud- in Amerikaanse dollars of Antilliaanse guldens ten kantore van Cor Merx Legal Services danwel contant of door middel van een –geverifieerde/gedekte -cheque dan wel door overboeking via de bank op rekening van Cor Merx Legal Services, binnen 14 dagen na de datum vermeld op de rekening.


 7. Reclames danwel opmerkingen ter zake de betreffende rekening dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening gemaakt te worden. Is dat niet het geval dan gaat Cor Merx Legal Services ervan uit dat cliënt akkoord gaat met de rekening.


 8. In het geval de rekening niet op tijd betaald wordt is de cliënt vanaf dat moment automatisch in gebreke zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist. In het geval cliënt een of meerdere rekeningen niet heeft betaald behoudt Cor Merx Legal Services zich het recht voor om alle werkzaamheden van cliënt op te schorten danwel te stoppen een en ander totdat de onbetaalde rekening(en) betaald zullen zijn.


 9. Voor alle niet betaalde rekeningen geldt dat er een maandelijks rente van 1% geheven kan worden en komen de incassokosten. Daarenboven kunnen de kosten van een advocaat in rekening worden gebracht.


 10. CMLS zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.


 11. Iedere aansprakelijkheid van CMLS is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. In het geval dat niet van toepassing is: tot maximaal het bedrag der
  declaratie(s).


 12. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


 13. Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens CMLS vervallen in ieder geval na verloop van een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van zulk een vorderingsrecht, andere rechten of bevoegdheden.


 14. Deze algemene voorwaarden zijn - onverminderd het bepaalde onder 2 en 3 - mede bedongen ten behoeve van derden die door CMLS worden ingeschakeld, alsmede al diegenen die voor CMLS - in of buiten loondienst - werkzaam zijn of waren.


 15. CMLS zal bij beëindiging van de opdracht de stukken uit het dossier retourneren aan de opdrachtgever zulks nadat gebleken is dat alle openstaande rekeningen voldaan zijn/werden. CMLS zal de overige stukken archiveren en na ommekomst van een periode van 5 jaar vernietigen.


 16. CMLS is gerechtigd om bepaalde zaken van een opdrachtgever te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden danwel voor studiedoeleinden een en ander met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever. Ook is CMLS gerechtigd tot het meewerken aan publiciteit van de zaak zoals (edoch niet beperkt tot) het plaatsen van het geheel of een gedeelte op de website van CMLS. Ook hier weer met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever.


 17. CMLS is vrij om, indien noodzakelijk, onderlinge vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te regelen.


 18. CMLS kan de inhoud van gesprekken gevoerd door hen die werkzaam zijn bij CMLS vastleggen op geluidsdragers.


 19. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en CMLS is onderworpen aan het Nederlands Antilliaanse recht.
  Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste aanleg worden beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten.


 20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse- en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.


Bijzonderheden:


WERK- EN VERBLIJFSVERGUNNINGEN


DIRECTEURS- EN VESTIGINGSVERGUNNIG


ONZE INCASSO AFDELING HANTEERT DE VOLGENDE VOORWAARDEN


 1. De kosten voor de incasso’s zijn 15%. Dat bedrag wordt in principe door de debiteur betaald. In het geval de debiteur rechtstreeks aan de cliënt betaalt blijft cliënt gehouden om die 15% aan Cor Merx Legal Services af te dragen. Dit geldt voor de gevallen dat onze inspanningen voor inningen succesvol waren.


 2. Wij vereisen een aanbetaling voor het dekken van door ons vooraf te maken kosten. Onder die kosten vallen o.a. deurwaarderskosten, griffiekosten en kosten van de advocaat mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.


 3. Andere kosten die door ons contant betaald moeten worden (Kiezen voor bijvoorbeeld onderzoek, rekeningen voor onderzoeksrapporten etc.) zullen ook bij wijze van voorschot geheven worden. Deze betalingen zullen alleen gemaakt worden wanneer u daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.


 4. Mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn en indien de debituer veroordeeld wordt in het betalen van de kosten dan zullen die door ons op de debiteur verhaald worden.


 5. Wij behouden ons het recht voor om een incasso te weigeren of op elk moment een incasso stop te zetten wanneer naar onze mening blijkt dat de debiteur niet genoeg toereikende middelen bezit.


 6. Alle gelden die na de inningen zijn ontvangen zullen na aftrek van onze provisie binnen een maand worden overgemaakt.


 7. De kosten zijn exclusief administratiekosten (5%) en BTW (3%).


VERSION: 12 oktober 2006